Thông tin tài chính
Năm 2015
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III 2015.
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý III 2015.
Tải về
Báo cáo tài chính riêng soát xét giữa niên độ 2015
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét giữa niên độ 2015
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2015
Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2015
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I - 2015
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I - 2015
Tải về
Năm 2014
Báo cáo thường niên 2014
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014
Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2014
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4 - 2014
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4 - 2014
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 - 2014
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3 - 2014
Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2014
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2014
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Q1/2014
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý I/2014
Tải về
Năm 2013
Báo cáo thường niên 2013
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013
Tải về
Báo cáo tài chính riêng năm 2013
Tải về
Giải trình báo cáo tài chính Quý 4 - 2013
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2013
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 4/2013
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2013
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2013
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2013
Tải về
Báo cáo tài chính riêng giữa niên độ 2013
Tải về
Giải trình kết quả Kinh doanh Quý 2-2013
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 2/2013
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2013
Tải về
Báo cáo tài chính riêng Quý 1/2013
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2013
Tải về
Năm 2012
Báo cáo thường niên 2012
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 2012
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2012
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2012
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2012
Tải về
Năm 2011
Báo cáo thường niên 2011
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 2011
Tải về
Năm 2010
Báo cáo thường niên 2010
Tải về
Báo cáo tài chính hợp nhất 2010
Tải về
ADOBE READER:
Bạn cần cài đặt phần mềm Adobe Reader để đọc file PDF nếu máy bạn chưa có. Vui lòng click tại đây để tải phần mềm Reader.