Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 06
Chuyên Viên Kinh Doanh Cấp Cao Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên Viên Pháp Lý & Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 01
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm Tp. Hồ Chí Minh 01
Kiến Trúc Sư Công Trường Tp. Hồ Chí Minh 01
Trợ lý giám đốc kinh doanh Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên viên phân tích tài chính Tp. Hồ Chí Minh 01
Chuyên viên chăm sóc Khách hàng Tp. Hồ Chí Minh 01

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 06

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Kinh Doanh Cấp Cao

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên Viên Pháp Lý & Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kiến Trúc Sư Công Trường

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý giám đốc kinh doanh

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phân tích tài chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên chăm sóc Khách hàng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn: