Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng Ngày hết hạn
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm Tp. Hồ Chí Minh 01
Trưởng Phòng Dịch Vụ Pháp Lý & Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 01
Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 01
Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Thành Viên (Cộng Tác Viên) Tp. Hồ Chí Minh 1
Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 03

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án & Phát Triển Sản Phẩm

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Trưởng Phòng Dịch Vụ Pháp Lý & Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Phó Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 01

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Thành Viên (Cộng Tác Viên)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 1

Ngày hết hạn:

Vị trí tuyển dụng: Cộng Tác Viên Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Số lượng: 03

Ngày hết hạn: