Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Giám Đốc Điều Hành CTCP Dịch Vụ Nam Long Tp. Hồ Chí Minh 16/04/2019
Giám Đốc Quản Lý Khu Dân Cư Tp. Hồ Chí Minh 16/04/2019
Giám Đốc Pháp Lý Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 16/04/2019
Chuyên viên thẩm định dự toán Tp. Hồ Chí Minh 09/04/2019
Trợ lý giám đốc Tp. Hồ Chí Minh 09/04/2019
Kiến Trúc Sư cảnh quan Tp. Hồ Chí Minh 09/04/2019
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh 29/03/2019
Đối Tác Nhân Sự Tập Đoàn Tp. Hồ Chí Minh 22/03/2019
Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng Tp. Hồ Chí Minh 21/03/2019
Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Tp. Hồ Chí Minh 21/03/2019
Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 11/03/2019
Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Nội Bộ Tp. Hồ Chí Minh 11/03/2019
Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 21/02/2019
Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ Sư Dự Án (Công Trình Công Cộng và Tiện Ích) Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ Sư Hạ Tầng Tp. Hồ Chí Minh 11/12/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 27/11/2018
Nhân Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018

Giám Đốc Điều Hành CTCP Dịch Vụ Nam Long

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/04/2019

Giám Đốc Quản Lý Khu Dân Cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/04/2019

Giám Đốc Pháp Lý Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/04/2019

Chuyên viên thẩm định dự toán

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2019

Trợ lý giám đốc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2019

Kiến Trúc Sư cảnh quan

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2019

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/03/2019

Đối Tác Nhân Sự Tập Đoàn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 22/03/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Hạ Tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/03/2019

Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/03/2019

Giám Đốc Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/03/2019

Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Toán Nội Bộ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/03/2019

Trưởng Phòng Pháp Lý Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/02/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Dự Án (Công Trình Công Cộng và Tiện Ích)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Hạ Tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/12/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 27/11/2018

Nhân Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018