Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Kỹ sư an toàn lao động Tp. Hồ Chí Minh 15/01/2019
Kiến Trúc Sư Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 07/01/2019
Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ Sư Dự Án (Công Trình Công Cộng và Tiện Ích) Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2019
Kỹ sư dự án Tp. Hồ Chí Minh 14/12/2018
Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán Tp. Hồ Chí Minh 14/12/2018
Kỹ Sư Hạ Tầng Tp. Hồ Chí Minh 11/12/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh 27/11/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh 09/11/2018
Nhân Viên Hành Chính kiêm Kế Toán Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Nhân Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018

Kỹ sư an toàn lao động

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 15/01/2019

Kiến Trúc Sư Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/01/2019

Kỹ Sư Thiết Kế Kết Cấu Công Trình

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ Sư Dự Án (Công Trình Công Cộng và Tiện Ích)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/01/2019

Kỹ sư dự án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/12/2018

Chuyên Viên Thẩm Định Dự Toán

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/12/2018

Kỹ Sư Hạ Tầng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 11/12/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Kỹ Thuật

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 27/11/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/11/2018

Nhân Viên Hành Chính kiêm Kế Toán

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Nhân Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018