Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Giám Đốc Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 09/11/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án Xây Dựng Tp. Hồ Chí Minh 09/11/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công Tp. Hồ Chí Minh 09/11/2018
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Tuyển Dụng Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Thu Mua Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Nhân Viên Hành Chính kiêm Kế Toán Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Nhân Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Chuyên Viên Thị Trường Vốn Tp. Hồ Chí Minh 30/10/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Hệ Thống Xe Buýt Tp. Hồ Chí Minh 03/10/2018
Phó Giám Đốc Quản Lý Dự Án & Quản Lý Thi Công Tp. Hồ Chí Minh 02/10/2018
Kiến Trúc Sư Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 21/09/2018
Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Phó Giám Đốc Tài Chính Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Giám Đốc Quản Lý QS và Hợp Đồng Tp. Hồ Chí Minh 14/09/2018
Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Trưởng Phòng C&B Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Cảnh Quang Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018
Kế Toán Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2018

Giám Đốc Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/11/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý Dự Án Xây Dựng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/11/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Thi Công

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/11/2018

Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Thu Mua

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Nhân Viên Hành Chính kiêm Kế Toán

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Nhân Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Chuyên Viên Thị Trường Vốn

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 30/10/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Hệ Thống Xe Buýt

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 03/10/2018

Phó Giám Đốc Quản Lý Dự Án & Quản Lý Thi Công

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 02/10/2018

Kiến Trúc Sư Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/09/2018

Trưởng Phòng Quan Hệ Nhà Đầu Tư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Phó Giám Đốc Tài Chính

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Giám Đốc Quản Lý QS và Hợp Đồng

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/09/2018

Chuyên Viên Pháp Lý Dự Án BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Tiếp Nhận Dự Án Mới

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Trưởng Phòng C&B

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Khu Dân Cư

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Quản Lý Và Phát Triển BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Chuyên Viên Cấp Cao Pháp Lý BĐS Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Trưởng Phòng Quản Lý Thiết Kế Cảnh Quang

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018

Kế Toán Tổng Hợp

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 29/08/2018