Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Trưởng phòng Vận hành Tp. Hồ Chí Minh 14/04/2021
Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ Tp. Hồ Chí Minh 09/04/2021
Trợ Lý Tổng Giám Đốc Tp. Hồ Chí Minh 16/03/2021
Trưởng phòng cấp cao Đào tạo và Phát triển Nhân Tài Tp. Hồ Chí Minh 05/03/2021
Giám Đốc Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021
Phó Phòng Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021

Trưởng phòng Vận hành

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/04/2021

Phó Giám Đốc Khối Phát Triển Dự Án & Pháp Lý Công Vụ

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/04/2021

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 16/03/2021

Trưởng phòng cấp cao Đào tạo và Phát triển Nhân Tài

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 05/03/2021

Giám Đốc Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021

Phó Phòng Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021