Các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Ngày đăng tuyển
Giám Đốc Dự Án Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021
Phó Phòng Pháp Lý Đất Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021
Giám Đốc Tiếp thị và Cho thuê (BDS Thương mại) Tp. Hồ Chí Minh 14/01/2021
Trưởng nhóm kiểm soát Ngân sách và Hợp đồng (Tiếp thị và Kinh Doanh) Tp. Hồ Chí Minh 21/12/2020
Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế Tp. Hồ Chí Minh 07/12/2020
Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư) Tp. Hồ Chí Minh 09/10/2020
Giám Đốc Vận hành và Quản lý tài sản Tp. Hồ Chí Minh 09/10/2020
Giám Đốc Khối Bất Động Sản Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh 28/09/2020
Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Khối Bất Động Sản Thương Mại) Tp. Hồ Chí Minh 07/09/2020

Giám Đốc Dự Án

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021

Phó Phòng Pháp Lý Đất

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021

Giám Đốc Tiếp thị và Cho thuê (BDS Thương mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 14/01/2021

Trưởng nhóm kiểm soát Ngân sách và Hợp đồng (Tiếp thị và Kinh Doanh)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 21/12/2020

Giám Đốc Khối Quản Lý Thiết Kế

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/12/2020

Trưởng Phòng Bảo An (Bộ phận Quản Lý Khu Dân Cư)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Giám Đốc Vận hành và Quản lý tài sản

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 09/10/2020

Giám Đốc Khối Bất Động Sản Thương Mại

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 28/09/2020

Giám Đốc Phát Triển Dự Án (Khối Bất Động Sản Thương Mại)

Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Ngày đăng tuyển: 07/09/2020